Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - Prosinec

Pravidlá servera ITnetwork

Prevádzkové podmienky pre užívateľov

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1 - Internetovú sociálna sieť ITnetwork.cz (ďalej len Sieť) prevádzkuje David Čapka, IČO: 87342766, DIČ: CZ8901120096, so sídlom Praha 9, Mochovská 524/37, 19800, tel: 733 640 605, email: redakcia [zavináč] itnetwork [bodka] sk a predáva digitálny obsah (ďalej len Poskytovateľ). Prezenčné školenia a sprostredkovania zamestnania zabezpečuje ITnetwork sro, IČO: 05861381, so sídlom Praha 9, Mochovská 524/37, 19800, tel: 733 640 605 (ďalej len Poskytovateľ prezenčných kurzov).
 • 1.2 - Nasledujúce prevádzkové podmienky koncového používateľa (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom, Poskytovateľom prezenčných kurzov a užívateľom Siete. Súčasťou týchto podmienok môžu byť ďalšie podmienky. Tieto podmienky a ďalšie podmienky sú zverejnené na internete na adrese www.itnetwork.cz/...idla-serveru. Sieť zahŕňa počítačový softvér, alebo jeho jednotlivé časti, a môže obsahovať príslušnú databázu, dokumentáciu v elektronickej podobe a webové služby. Licenčné podmienky používania akéhokoľvek softvér vrátane častí zdrojových kódov sú uvedené v samostatných Licenčných podmienkach.
 • 1.3 - Sieť je prevádzkovaná prostredníctvom webového rozhrania www.itnetwork.cz a www.itnetwork.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť adresu webového rozhrania Siete, prípadne doménu.
 • 1.4 - Všetky práva v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O práve autorskom, k Sieti a jeho jednotlivým častiam, ako aj iné práva duševného a / alebo priemyselného vlastníctva, patrí Poskytovateľovi alebo iným oprávneným držiteľom práv duševného vlastníctva. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať oprávnenie k výkonu práva užiť Sieť tretím osobám, a to v stanovenom rozsahu uvedených v týchto podmienkach, licenčných podmienkach a ďalších podmienkach. Tým nie sú dotknuté autorské práva držiteľov ochranných známok či iných priemyselných práv použitých v rámci Siete.
 • 1.5 - Užívateľ sa zaväzuje pri výkone práva použiť Sieť k dodržiavaniu a ochrane práv v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O práve autorskom, ako aj iných práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k Sieti alebo súvisiacich s jej užívaním a na ochranu obchodného tajomstva Poskytovateľa (hlavne. myšlienok a princípov, na základe ktorých funguje Sieť a jednotlivé časti Siete). Registrovaný užívateľ môže byť v ďalších textoch na sieti označovaný termínom Člen.
 • 1.6 - O zmenách spôsobu užívania Siete bude Poskytovateľ Používateľa vhodným spôsobom informovať, najmä zverejnením na webových stránkach Siete.

2. Užívateľ

 • 2.1 - Každá fyzická osoba je oprávnená sa registrovať na užívanie Siete prostredníctvom webového rozhrania, u osôb mladších ako 16 rokov je nutný súhlas rodičov. K použitiu funkcií spojených s plateným obsahom je u osôb mladších ako 18 rokov nutný súhlas jej zákonného zástupcu. Právnické osoby využijú registráciu firemného účtu.
 • 2.2 - Registráciou vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s týmito Podmienkami v ich aktuálne platnom znení a zaväzuje sa tieto dodržiavať. To isté platí v prípade použitia článku alebo softvér bez registrácie.
 • 2.3 - Registrácia Užívateľa sa vykoná pomocou webového formulára, je bezplatná a bez časového obmedzenia.
 • 2.4 - Užívateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez udania dôvodu svoju registráciu zrušiť a to formou deaktivácie účtu. Proces deaktivácie sa po začatí vykoná v ochrannej lehote niekoľkých dní, keď je stále možné deaktiváciu zastaviť. Deaktivovaný účet je potom zbavený osobných údajov a nemožno ho naďalej používať. Z dôvodu zachovania dátovej integrity napr. U diskusií, nebude účet fyzicky odstránený, aby tak zostali zachované komentáre, na ktoré ostatní reagujú, prípadne články napísané pod týmto účtom, ktoré môžu byť predmetom diskusií a ďalší obsah, ktorý užívateľ na Sieť vložil. Tento obsah na Sieti zostane naďalej prítomný, ale už nebude viazaný na meno používateľa, ale na anonymný účet "Neaktívne užívateľ". Email užívateľa zostane uložený ako pseudonymizovaný údaj, aby sa na neho nebolo možné znovu zaregistrovať.
 • 2.5 - Registrácia môže byť Poskytovateľom zrušená najmä v prípade, že Používateľ porušil tieto Podmienky alebo iným spôsobom nedodržiava ich ustanovenia, Užívateľ porušuje svojou činnosťou právne predpisy, autorské práva, práva priemyselného vlastníctva alebo inak neoprávnene zasahuje do týchto práv.
 • 2.6 - Užívateľ je povinný pri registrácii oznámiť pravdivé údaje.
 • 2.7 - Užívateľ sa zaväzuje využívať iba jeden účet. V prípade zistenia, že tu pôsobí jeden používateľ pod viacerými účtami, je Poskytovateľ oprávnený všetky tieto účty zablokovať alebo deaktivovať.

3. Obsah Siete

 • 3.1 - Sieť je zameraná na problematiku z oblasti IT technológií, softvér, hardvér a súvisiace oblasti.
 • 3.2 - Užívatelia sú oprávnení vkladať do Siete príspevky súvisiace so zameraním Siete. Uložené príspevky, súbory alebo ich časti (pasáže) nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či v rozpore s dobrými mravmi. Výslovne je tu zakázané najmä umiestňovať a šíriť súbory a iné informácie, ktoré:
 1. porušujú práva duševného vlastníctva (autorské práva, práva súvisiace s autorským právom alebo priemyselné práva) iných osôb;
 2. vedú k nekalosúťažnému konania, ktoré je v rozpore s predpismi upravujúcimi súťaž v hospodárskom styku alebo so zvyklosťami súťaže, najmä pokiaľ poškodí dobrú povesť alebo ohrozí chod alebo rozvoj podniku súťažiteľa alebo je spôsobilé tak urobiť;
 3. obsahujú neoprávnene použité ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prislúcha výhradné právo inému, alebo akékoľvek označenie s nimi zameniteľné;
 4. obsahujú pasáže, ktoré podnecujú k trestnému činu alebo k hromadnému neplneniu dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona, alebo schvaľujú trestný čin alebo verejne vychvaľujú pre trestný čin jeho páchateľa;
 5. obsahujú pasáže, ktoré zvádza iného k zneužívaniu alkoholu alebo inej návykovej látky než alkoholu alebo ich v tom podporujú, alebo zneužívanie takej látky inak podnecujú;
 6. obsahujú pasáže, ktoré vyhrážajú iným osobám alebo skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu;
 7. obsahujú pasáže, ktoré hanobia niektorý národ, jeho jazyk, niektorú etnickú skupinu alebo rasu, alebo skupinu obyvateľov republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania;
 8. obsahujú pasáže, ktoré podnecujú k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov;
 9. obsahujú poplašnú správu, ktorá je nepravdivá;
 10. obsahujú pornografické diela a sexuálnu tématiku;
 11. obsahujú nepravdivý údaj o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu;
 12. podporujú alebo propagujú hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam;
 13. popierajú, spochybňujú, schvaľujú alebo sa snaží ospravedlniť nacistické alebo komunistické genocídu alebo iné zločiny nacistov alebo komunistov proti ľudskosti.
 14. všeobecne útočného charakteru, vulgárne, nekonštruktívna, mimo tému, zaslané na účely vyvolania hádky, nevhodné z hľadiska návrhu softvéru, bezpečnosti webových aplikácií, opakujúce sa alebo nevyžiadané správy (spam);
 15. obsahujú nekorektné postupy a sťažujú tak kvalitnú výučbu ostatným členom
 • 3.3 - Užívatelia nesmú do svojich súborov a iných informácií vkladať akúkoľvek reklamu, najmä platenú reklamu, a nesmú prostredníctvom Siete šíriť ani iné obchodné oznámenia. Platenú reklamou sa rozumie tiež reklama, za ktorú užívateľ získa akékoľvek iné plnenie alebo protislužbu. Poskytovateľ je oprávnený zmazať článok či užívateľský obsah aj bez udania dôvodov. Ako reklama je vnímaný aj nábor zamestnancov alebo externistov a akýchkoľvek spolupracovníkov.
 • 3.4 - Uverejňovanie reklamy je vyhradené iba Poskytovateľovi.
 • 3.5 - Vložením článku, poskytuje Užívateľ majetkové práva k článku Poskytovateľovi. Osobnostné práva autora zostávajú nedotknuté. Ak je predmetom článku tvorba diela (napr. Softvéru), poskytuje majetkové práva aj na toto dielo, osobnostné práva autora opäť zostávajú nedotknuté. Takáto licencia je bezodplatne poskytnutá ako výhradný, časovo a miestne neobmedzená, úplná čo do spôsobu a rozsahu využitia.
 • 3.6 - Poskytovateľ zodpovedá podľa ust. § 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa, len:
 1. ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti a okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konanie užívateľa sú protiprávne, alebo
 2. dozvedel Ak sa preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní užívateľa a neodkladne neurobil všetky kroky, ktoré možno od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií.
 • 3.7 - Podľa ust. § 6 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ nie je povinný dohliadať na obsah užívateľovi prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie .
 • 3.8 - Poskytovateľ neposkytuje užívateľom žiadnu záruku za nepretržitú prevádzku Siete, dostupnosť dát, ako aj šírku pásma (rýchlosť pripojenia k serveru).
 • 3.9 - Hoci sú dáta fyzicky zálohované, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamo alebo nepriamo spôsobenú škodu alebo inú ujmu, spôsobenú ich zničením alebo vymazaním.
 • 3.10 - Člen nie je oprávnený ukladať obsah článku do dokumentov a to ani pre osobné účely, alebo ho používať inak, než ako navštívenie webe Poskytovateľa. Tiež nie je oprávnený šíriť prílohu článku, ak to jej licencie nepovoľuje (licencia Free). Ak Člen tieto podmienky poruší, môže po ňom Poskytovateľ vymáhať uhradenie škody a to vo výške, ktorú Poskytovateľ stanovuje.
 • 3.11 - Člen nie je oprávnený spracovávať kód webovej stránky za pomoci automatických nástrojov alebo z neho dokonca takto zhromažďovať dáta.

4. Bodový systém

 • 4.1 - Užívateľ na svojom užívateľskom účte zhromažďuje body, ktoré môže použiť pre prístup k prémiovému obsahu Siete. Hodnotu prémiového obsahu stanovenú v bodoch určuje podľa aktuálnej ponuky a dopytu Poskytovateľ.
 • 4.2 - Body môže Užívateľ získať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. zverejnením autorského článku na Siete;
 2. zakúpením prostredníctvom platobného systému GoPay, sro;
 3. poskytnutím rady na diskusnom fóre Siete;
 4. na základe zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom;
 • 4.3 - Cena bodov je stanovená v cenníku, ktorý je v aktuálnom znení zverejnený na webových stránkach Siete. Poskytovateľ si vyhradzuje právo túto cenu zmeniť.
 • 4.4 - Technické riešenie prevodu finančných prostriedkov zabezpečuje spoločnosť Gopa sro pomocou zabezpečenej platobnej brány. Body sú automaticky pripočítané na účet Užívateľa, akonáhle je platba uhradená.
 • 4.5 - V prípade zániku členstva Užívateľa či už z akéhokoľvek dôvodu, zanikajú bez náhrady všetky body, ktoré má na svojom užívateľskom účte. Užívateľ nemá právo požadovať preplatenie bodov alebo ich výmenu.
 • 4.6 - Člen nie je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu požadovať náhradu alebo akúkoľvek inú kompenzáciu za zakúpené body, či požadovať preplatenie nevyčerpaných bodov.
 • 4.7 - Člen berie na vedomie, že vzhľadom na ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, nemôže v prípade útraty bodov odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bolo dodanie digitálneho obsahu od Poskytovateľa David Čapka.
 • 4.7.1 - V prípade, že digitálny obsah ešte nebol zo strany Poskytovateľa sprístupnený, je možné od zmluvy odstúpiť do 14 dní.
 • 4.7.2 - Odstúpenie od zmluvy je realizované prostredníctvom funkcionality "Refundácia", ktorá je k dispozícii na daňovom doklade za príslušný nákup. V prípade pomôcť s týmto úkonom sa môže člen na Poskytovateľa obrátiť na adrese redakcie [zavináč] itnetwork [bodka] sk.
 • 4.7.3 - V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Poskytovateľ peňažné prostriedky (prípadne pomernú časť) prijaté od členov do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany člena, a to rovnakým spôsobom, akým je Poskytovateľ od člena prijal. Poskytovateľ je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté členom aj iným spôsobom, ak s tým člen bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady.

5. Prezenčné kurzy

 • 5.1 Prihlásenie na prezenčnej kurzy prebieha prostredníctvom platobného systému GoPay, sro
 • 5.2 Poskytovateľ prezenčných kurzov si v prípade stornovania účasti zo strany účastníka vyhradzuje právo uplatniť tieto stornovacie podmienky:
Doba stornovanie prihlášky pred začatím kurzu Storno poplatok
30 - 15 dní 25% z ceny kurzu
14 - 7 dní 50% z ceny kurzu
7 - 1 deň 75% z ceny kurzu
menej ako 24 hodín 100% z ceny kurzu
- 5.3 Pre navrátenie pomerové časti z ceny kurzu účastník kontaktuje Poskytovateľa prezenčných kurzov na adrese: redakcia [zavináč] itnetwork [bodka] sk.
 • 5.4 Poskytovateľ prezenčných kurzov sa zaväzuje vrátiť prostriedky späť na účet účastníka do 14 dní od prijatia požiadavky.
 • 5.5 V prípade, že bude prezenčná kurz v príslušnom termíne zo strany Poskytovateľa prezenčných kurzov zrušený, má účastník právo na náhradu vo forme 100% ceny kurzu alebo bezplatnej účasti na ďalšom, najbližšom termíne.
 • 5.6 - Podľa § 1834 Občianskeho zákonníka odstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie školení (nie digitálneho obsahu) a Poskytovateľ prezenčných kurzov ITnetwork sro s plnením na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí Poskytovateľ prezenčných kurzov pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a byť zaslaný na adresu Mochovská 524/37, Praha 9, 198 00 alebo emailovú adresu redakcie [zavináč] itnetwork [bodka] sk.
 • 5.7 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je Poskytovateľ prezenčných kurzov tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia školení (nastúpení na školenie) kupujúcim. V takom prípade vráti Poskytovateľ prezenčných kurzov kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6. Práva z chybného plnenia

Prezenčnú kurzy

 • 6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 • 6.2 Poskytovateľ prezenčných kurzov zodpovedá kupujúcemu, že kurz pri prevzatí nemá vady. Najmä Poskytovateľ prezenčných kurzov zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci kurz prevzal: - má kurz vlastnosti, ktoré si strany ujednaly- je kurz v zodpovedajúcej miere - kurz vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • 6.3 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci na emailovej adrese redakcie [zavináč] itnetwork [bodka] sk spolu so podrobným súpisom vád a referenciami na zdroj korektné informácie, ak je predmetom vady domnelá nekorektné informácie.
 • 6.4 O priebehu reklamácie bude kupujúci kontaktovaný na svoju emailovú adresu do 14 dní.

Digitálny obsah

 • 6.5 Poskytovateľ prehlasuje, že Službu bude poskytovať v kvalite, ktorú možno odôvodnene očakávať s prihliadnutím na jej povahu, účelu, odmene za jej poskytovanie a podmienok jej používania.
 • 6.6 Užívateľ je oprávnený reklamovať chyby Služby u Poskytovateľa v lehote do 14 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese redakcie [zavináč] itnetwork [bodka] sk. V reklamácii je Používateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla a referenciami na zdroj korektné informácie, ak je predmetom vady domnelá nekorektné informácie.
 • 6.7 Poskytovateľ doručí užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to do 14 dní po jej uplatnení, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • 6.8 V prípade, že je reklamácia Užívateľa opodstatnená, Poskytovateľ mu poskytne navrátenie bodov v plnej výške na jeho účet. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa.

7. Licenčné podmienky

 • 7.1 - Použitie obsahu Siete je možné iba v súlade s poskytnutou licenciou.
 • 7.2 - Obsah Siete je rozdelený do nasledujúcich licenčných kategórií:
 1. free licencia - obsah je prístupný všetkým registrovaným Užívateľom;
 2. premium licencie - obsah je prístupný iba na základe zakúpenie prístupu prostredníctvom bodov;
 • 7.3 - Licenčné podmienky sú stanovené v samostatných všeobecných licenčných podmienkach umiestnených na webových stránkach www.itnetwork.cz/licence. Užitím Siete sa Užívateľ zaväzuje tieto licenčné podmienky dodržiavať.

8. Všeobecná dojednania

 • 8.1 - Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku Siete a jeho technické zabezpečenie. Náklady na túto prevádzku nesie Poskytovateľ. Prevádzka je možný na obvyklých webových prehliadačoch.
 • 8.2 - Ak má Poskytovateľ podozrenie na aktivitu Užívateľa, ktorú považuje za poškodzujúce voči Sieti, je Poskytovateľ oprávnený jednostranne aj bez udania dôvodu ukončiť voči Užívateľovi oprávnenia užívania Siete a to bez nároku na náhradu alebo akékoľvek plnenia. Toto ukončenie môže byť udelené aj na IP adresu / y. V prípade ukončenia prevádzky Siete nemajú Užívatelia nárok na vrátenie či preplatenie bodov.
 • 8.3 - Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez udania dôvodu prerušiť alebo ukončiť prevádzkovanie Siete a Užívateľovi z tohto neplynie žiadne právo na náhradu nákladov, škody, ušlého zisku alebo akéhokoľvek iného plnenia či preplatenie bodov.
 • 8.4 - Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa, ak má podozrenie na akúkoľvek programovú či inú chybu v technickom riešení Siete alebo zneužitia Siete treťou osobou.
 • 8.5 - Užívateľ sa zaväzuje, že neohrozí dobré meno Poskytovateľa používaním Siete v súvislosti s poskytovaním a ponúkaním tovarov alebo služieb, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

9. Povinnosť mlčanlivosti, obchodné tajomstvo

 • 9.1 - Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského rozhrania a berie na vedomie, že Poskytovateľ nemôže niesť zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Užívateľa alebo tretích osôb.
 • 9.2 - Obe strany sa zaväzujú, že pri plnení predmetu zmluvy, zabezpečí, aby nedošlo k porušeniu obchodného alebo bankového tajomstva, ochrany osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

10. Komunikácia a helpdesk

 • 10.1 - V prípade akéhokoľvek problému v súvislosti s využívaním Siete môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa na emailovej adrese redakcie (zavináč) itnetwork (bodka) sk
 • 10.2 - Poskytovateľ bude podľa závažnosti dotazu reagovať v primeranom čase. Užívateľ však berie na vedomie, že nevzniká nárok na reakciu Poskytovateľa ani na jeho odpoveď.
 • 10.3 - Poskytovateľ má oprávnený záujem jednorázovo sa opýtať člena, ktorý nemá vložené životopisné údaje, či má záujem o sprostredkovanie vhodného zamestnania v jeho odbore.

11. Zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu

 • 11.1 - Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užitím Siete či jednotlivých licencií. Poskytovateľ nie je zodpovedný za funkčnosť a bezchybnosť Siete. Je však povinný podľa svojich možností zabezpečiť jeho funkcionalitu. Hoci sa Poskytovateľ snaží udržiavať Sieť aktuálne, nie je zodpovedný za vady spôsobenie zastaraním.
 • 11.2 - Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa za poskytnutú radu podľa ust. § 2950 NOZ v súvislosti s prevádzkovaním Siete či akúkoľvek komunikácií Poskytovateľa na Sieti.
 • 11.3 - Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát či iných údajov uložených na serveroch Siete.
 • 11.4 - Užívateľ využíva Sieť na svoju vlastnú zodpovednosť.
 • 11.5 - Užívateľ nie je oprávnený voči Poskytovateľovi či akémukoľvek subjektu spojenému so Sieťou uplatňovať náhradu škody, ušlého zisku alebo akéhokoľvek iného plnenia.
 • 11.6 - K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12. Dáta používateľov a zásady ochrany osobných údajov

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

Naše zásady spracovanie osobných údajov sme pre prehľadnosť zhrnuli do samostatného dokumentu Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je súčasťou týchto podmienok.

Užívateľský účet je možné spárovať s účtom na sieti Facebook, aby sa nahrané fotografie a statusy zasielali tiež na túto sieť.

13. Záverečné ustanovenia

 • 13.1 - Právny vzťah založený týmito Podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či je Používateľ český alebo zahraničný subjekt.
 • 13.2 - Nevynútiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek článku, odstavca, pododstavca alebo ustanovenia týchto Podmienok neovplyvní vynútiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. V prípade, že akýkoľvek takýto článok, odsek, pododsek alebo ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami) bude nahradené právne prijateľným spôsobom podobného obsahu.
 • 13.3 - Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky priebežne novelizovať a meniť. Táto zmena bude bezodkladne zverejnená na webových stránkach Siete. V prípade, že Užívateľ nebude so znením Podmienok súhlasiť, je oprávnený kedykoľvek svoj účet deaktivovať a tým registráciu ukončiť.
 • 13.4 - Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez udania dôvodu ukončiť bez náhrady prevádzkovanie Siete.
 • 13.5 - Podmienky sú účinné od 18.5.2020

 

Aktivity (1)