Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Pravidlá servera ITnetwork

V těchto provozních podmínkách webu ve vztahu ke koncovému uživateli (dále jen Provozní podmínky) naleznete souhrnný přehled práv a povinností při pohybu na tomto webu, jakož i další informace a pravidla, kterými se provoz tohoto webu řídí. Pro lepší přehlednost a orientaci je text Provozních podmínek rozdělen na následující části:

 1. Úvodní ustanovení,
 2. Registrace, uživatel, člen a členský účet,
 3. Práva a povinnosti člena,
 4. Obsah sítě,
 5. Kreditový systém,
 6. Prezenční kurzy,
 7. Komunikace a helpdesk,
 8. Práva z vadného plnění
 9. Garance a odpovědnost,
 10. Závěrečná ustanovení.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Sociální síť ITnetwork (dále jen Síť) je webovým portálem určeným pro poskytování digitálního obsahu zaměřeného na oblasti IT technologií, software, hardware a oblasti související, jakož i na vzdělávání v těchto oblastech, pro interakci jednotlivých uživatelů, resp. členů Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek, pro nabídku prezenčních školení a zprostředkování zaměstnání a pro omezený prodej digitálního obsahu ve smyslu čl. 5. a 6. Provozních podmínek. Součástí Sítě je přitom počítačový program, nebo jeho jednotlivé části, a příslušná databáze, koncepční materiály, dokumentace v elektronické podobě, veškerý na Síti dostupný grafický i audio-vizuální obsah a související webové služby v podobě interaktivního obsahu třetích stran.

1.2. Síť provozuje, resp. digitální obsah ve smyslu předchozího článku poskytuje společnost ITnetwork s.r.o., IČ 05861381, DIČ CZ05861381, se sídlem na adrese Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 272077 (dále jen Provozovatel), a to jak v rozsahu provozu Sítě a poskytování digitálního obsahu, tak v rozsahu prezenčních školení a zprostředkování zaměstnání.

1.3. Síť je provozována prostřednictvím webového rozhraní www.itnetwork.cz a www.itnetwork.sk. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit adresu webového rozhraní Sítě, případně doménu. O takovém kroku bude člen Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek s předstihem informován.

1.4. Provozní podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a uživatelem, resp. členem Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek vzniklý na základě jeho registrace do Sítě ve smyslu čl. 2. Provozních podmínek.

1.5. Nedílnou součástí Provozních podmínek jsou i další dokumenty, mezi které patří:

1.6. Síť vč. veškerých součástí Sítě ve smyslu čl. 1.1. Provozních podmínek je chráněna jako celek i v rozsahu odpovídajících jednotlivých částí dle příslušných právních předpisů, zejména pak ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vykonavatelem příslušných práv k Síti je Provozovatel, a to i ve vztahu k chráněnému obsahu třetích stran (zejména autorských děl či ochranných známek), který případně tvoří součást Sítě či je v rámci Sítě jakkoliv dostupný, a to minimálně v rozsahu potřebném pro umožnění užití Sítě členem Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek.

1.7. Provozovatel je oprávněn Síť nebo její část kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstavit, změnit, znepřístupnit nebo ukončit její provozování. Člen Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek nemá v tomto případě nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu škody vůči Provozovateli.

1.8. Na užívání Sítě nebo na uzavření smlouvy o užívání Sítě ve smyslu čl. 2.1. Provozních podmínek není žádný právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci uživateli Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek, popř. odstoupit od této smlouvy s takovým uživatelem či omezit jeho přístup k Síti, a to za podmínek uvedených dále v Provozních podmínkách.

2. Registrace, uživatel, člen a členský účet

2.1. Registrací dochází k uzavření smlouvy o užívání Sítě (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je na straně Provozovatele závazek poskytnout členovi Sítě ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek nevýhradní a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití Sítě (dále jen Licence) a na straně tohoto člena závazek užívat Síť v souladu s Provozními podmínkami. Provozní podmínky jsou přitom nedílnou součástí Smlouvy, a to včetně všech součástí ve smyslu čl. 1.5. Provozních podmínek.

2.2. Členem Sítě se rozumí fyzická osoba (spotřebitel) nebo podnikající fyzická osoba a právnická osoba, za kterou jedná oprávněná osoba (podnikatel), registrovaná k užívání Sítě prostřednictvím webového rozhraní ve smyslu čl. 1.3. Provozních podmínek (dále jen Člen). Uživatel je přitom prostým uživatelem Sítě v omezeném rozsahu a bez předchozí registrace (zejména v rozsahu přístupu k bezplatnému obsahu Sítě). V případě osob mladších 15 let je při registraci vyžadován souhlas zákonného zástupce s užíváním Sítě, s tím, že k užívání některých funkcí Sítě spojených s placeným obsahem může být u Členů mladších 18 let nutný souhlas zákonného zástupce.

2.3. Registrací vyjadřuje Člen svůj souhlas s Provozními podmínkami, jakož i s dalšími dokumenty ve smyslu čl. 1.5. Provozních podmínek v jejich účinném znění, a samotnou registrací přijímá návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy bez výhrad. Registrace se přitom provede pomocí odeslání webového formuláře, bezplatně a bez časového omezení. Na základě registrace získá Člen možnost přistupovat do neveřejné části Sítě a do svého uživatelského rozhraní (dále jen Členský účet).

2.4. Přístup k Členskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, zadaným při registraci. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Členského účtu.

2.5. Člen se zavazuje užívat pouze jeden Členský účet, a to buď osobní účet v případě fyzické osoby (spotřebitele) či firemní účet v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (podnikatele) ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek. Člen se dále zavazuje neumožnit přístup k Členskému účtu třetím osobám.

2.6. Člen je povinen při registraci uvádět správné, úplné a pravdivé údaje (s výjimkou čl. 2.8. Provozních podmínek). Údaje uvedené při registraci je Člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Členem při registraci jsou Provozovatelem považovány za správné. Registračními údaji jsou přitom:

 • e-mailová adresa – slouží pro přihlašování a komunikaci s Členem, a jako takovou ji lze kdykoliv změnit. E-mailovou adresu nelze odstranit s ohledem na integritu Sítě.
 • jméno a příjmení – slouží pro identifikaci a oslovení na Síti a v případných sděleních ze strany Provozovatele, pro identifikaci ve veřejných diskuzích na Síti i pro uvedení v profilu Člena a na dalších místech spojených s jeho aktivitou na Síti.

Člen je oprávněn namísto skutečného jména a příjmení uvést své jméno a první písmeno příjmení následované tečkou (např. Jan K.). Člen je oprávněn uvést i jméno smyšlené a první písmeno příjmení následované tečkou (např. Josef H.). Člen se zavazuje uvést takové jméno a příjmení, které nebude zasahovat do osobnostních práv třetích osob ani nebude poškozovat Síť či Provozovatele, zejména uvedením paskvilního jména a příjmení (např. Neřeknu Nic, aaaa bbbb, Moje Jméno) či uvedením jména a příjmení hanlivého či vulgárního (s výjimkou vlastního hanlivého příjmení),

 • „je mi méně než 15 let“ – slouží jako zákonný požadavek zjištění, zda je Uživatel, resp. Člen mladší 15 let s ohledem na příslušnou právní úpravu. V případě vyplnění tohoto údaje je vyžadován ještě e‑mail zákonného zástupce pro postup dle čl. 2.2. Provozních podmínek,
 • pohlaví – slouží pro skloňování jména Člena,
 • heslo – slouží k autentizaci a autorizaci Člena.

2.7. Registrace je možná i s využitím profilu Uživatele, resp. Člena na sociální síti Facebook. Registrace s využitím tohoto profilu probíhá zcela v souladu s pravidly a podmínkami sociální sítě Facebook.

2.8. Veškeré zadané registrační údaje, které naplňují znaky osobních údajů, jsou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 1.5. Provozních podmínek.

2.9. Člen je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu svůj Členský účet zrušit, a to formou deaktivace Členského účtu. Proces deaktivace se po zahájení provede v ochranné lhůtě několika dní, kdy je stále možné deaktivaci zastavit. Deaktivovaný Členský účet je poté zbaven osobních údajů a nelze ho nadále užívat. Z důvodu zachování datové integrity například u diskuzí nebude Členský účet fyzicky odstraněn, aby tak zůstaly zachovány komentáře, na které reagují ostatní Členové, případně články napsané pod tímto Členským účtem, které mohou být předmětem diskuzí a další obsah, který Člen na Síť vložil, a to s ohledem na zachování celkové integrity Sítě. Daný obsah zůstane na Síti nadále přítomen, ale již bude vázán na obecný anonymní účet Neaktivní uživatel.

2.10. Provozovatel je oprávněn Členský účet zablokovat nebo deaktivovat v případě, že:

 • Členský účet je užíván v rozporu s čl. 2.4., 2.5. nebo 2.6. Provozních podmínek,
 • Provozovatel pojme podezření u jakéhokoliv ze zadaných registračních údajů ve smyslu čl. 2.6. Provozních podmínek, že byly tyto údaje užity za účelem zásahu do osobnostních práv třetích osob (např. jako krádež identity) nebo za účelem poškození Sítě či třetích osob,
 • Člen užívá Síť v rozporu s Provozními podmínkami (zejména v rozsahu čl. 3. Provozních podmínek) či se Smlouvou.

Zablokováním nebo deaktivací Členského účtu ztrácí Člen přístup k veškerému obsahu Členského účtu a možnostem užívat Síť. Člen nemá v případě zrušení Členského účtu nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu škody vůči Provozovateli.

3. Práva a povinnosti člena

3.1. Člen je povinen zejména:

 • vkládat do Sítě příspěvky či soubory související se zaměřením Sítě, které nejsou v rozporu s Provozními podmínkami, s právním řádem České republiky či v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem,
 • neohrozit dobré jméno Provozovatele či Sítě v souvislosti s poskytováním a nabízením zboží či služeb, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy,
 • užívat Síť v souladu s Provozními podmínkami.

3.2. Členovi se zakazuje zejména:

 • jakkoliv umisťovat, ukládat a užívat v rámci Sítě, jakož i jakkoliv prostřednictvím Sítě šířit informace a soubory, které:
  • porušují práva duševního vlastnictví jiných osob (zejména autorská práva a práva související s právem autorským, práva průmyslová a práva související s právy průmyslovými vč. práv k obchodní firmě),
  • narušují osobnostní práva třetích osob (zejména zasahují do jejich soukromí, je možné určit jejich totožnost či je tak rozšiřována jejich podoba, aniž by k tomu daly svolení nebo by pro to existoval zákonný důvod),
  • obsahují pornografická díla a sexuální tématiku,
  • jsou obecně útočného charakteru, vulgární, nekonstruktivní, mimo téma, zaslané za účelem vyvolání hádky, nevhodné z hlediska návrhu softwaru, bezpečnosti webových aplikací, opakující se nebo nevyžádaná sdělení (spam),
  • obsahují nekorektní postupy a znesnadňují tak kvalitní výuku ostatním Členům,
  • obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují,
  • obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
  • obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  • vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, zejména pokud poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit (včetně užívání označení zaměnitelného s označením jiných soutěžitelů),
  • obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  • obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  • podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
  • popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti,
  • obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  • obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
 • vkládat do svých souborů a jiných informací účelově jakoukoliv reklamu (zejména placenou reklamu), a nesmějí prostřednictvím Sítě šířit ani jiná obchodní sdělení. Placenou reklamou se přitom pro tyto účely rozumí také reklama, za niž Člen získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu. Jako reklama je vnímán i nábor zaměstnanců nebo externistů a jakýchkoli spolupracovníků,
 • jakkoliv ukládat obsah článků dostupných na Síti, a to ani pro osobní účely či ho užívat jinak než čtením na Síti,
 • jakkoliv šířit přílohu článků dostupných na Síti, pokud to příslušná licence dle Licenčních podmínek ve smyslu čl. 1.5. Provozních podmínek nepovoluje (licence Free),
 • zpracovávat kód Sítě za pomoci automatických nástrojů nebo z něj dokonce takto shromažďovat data či vytěžovat databázi Sítě,
 • jinak užívat Síť v rozporu s Provozními podmínkami.

3.3. Provozovatel je oprávněn zejména:

 • omezeně zaznamenávat veškerou aktivitu Uživatelů, resp. Členů, a to zejména za účelem zabránění kyberšikaně, poškození Sítě, spamu, nevyžádané reklamě nebo konkurenčnímu recruitingu členů, za účelem sledování užívání Sítě v souladu s Provozními podmínkami, a za účelem eliminace přetížení nebo zneužití Sítě,
 • uveřejňovat v Síti reklamu.

4. Obsah sítě

4.1. Při vkládání vlastních příspěvků či souborů a dalších informací do Sítě v souladu s Provozními podmínkami poskytuje Člen Provozovateli výhradní, nevýlučné, územně i časově neomezené oprávnění k užití těchto příspěvků, souborů i informací, ke všem známým způsobům užití, individuálně či ve spojení s dalšími soubory a informacemi, po částech i v celku. Provozovatel je oprávněn navíc umožnit užívání těchto statků dalším osobám, stejně jako je oprávněn je tvůrčím i netvůrčím způsobem zpracovat a rozhodnout o jejich zveřejnění.

4.2. Člen je povinen užívat obsah Sítě v souladu s Provozními podmínkami; v rozsahu zdrojových kódů a postupů je Uživatel, resp. Člen povinen užívat je v souladu s licenčními podmínkami, které jsou součástí Provozních podmínek dle čl. 1.5. Provozních podmínek, za tam stanovených podmínek.

4.3. Některé funkcionality Sítě jsou nicméně dostupné postupně s ohledem na předchozí aktivitu Člena (tzv. zkušenosti), která ovlivňuje rozsah a intenzitu jednotlivých funkcí Sítě a která je dle vnitřních pravidel Provozovatele přepočítávána, zejména:

 • Člen nemůže psát komentáře, pokud má méně než 0 zkušeností (v případě neověřeného účtu),
 • Člen nemůže psát osobní zprávy jiným Členům, pokud má méně, než 0 zkušeností (v případě neověřeného účtu),
 • Člen nemůže negativně hodnotit články, pokud má méně než 1 zkušeností,
 • výpis spolužáků Člena,
 • možnost palcovat komentáře,
 • maximální počet palců, které Člen může dát komentářům za 1 hodinu,
 • maximální počet komentářů, které Člen může napsat za 1 hodinu,
 • maximální počet zpráv, které Člen může napsat za 1 hodinu.

Jednotlivé zkušenosti může Člen získat (s možností odebrání zkušeností v případě prokázání dřívějšího nesplnění podmínek) zejména:

 • publikační činností na Síti,
 • hodnocením jeho vlastní publikační činnosti dle předchozího bodu ostatními Členy,
 • označením jeho vlastního komentáře ve fóru jako řešení problému jiným Členem coby autorem diskuzního vlákna,
 • přidáním svého životopisu,
 • přidáním komentáře do diskuzního vlákna, které on sám nezaložil,
 • palcováním jeho vlastního komentáře jiným Členem,
 • na základě úspěšnosti jím absolvovaných testů.

4.4. Jiné funkcionality Sítě (prémiový obsah) jsou nicméně dostupné teprve po jejich zpřístupnění na základě sjednaného dodatku ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem je na straně Člena závazek uhradit hodnotu tohoto obsahu stanovenou v bodech ve smyslu čl. 5. Provozních podmínek a na straně Provozovatele závazek zpřístupnit tyto funkcionality. Mezi tyto funkcionality patří zejména obsah Sítě přístupný skrze kreditový systém ve smyslu čl. 5. Provozních podmínek.

4.5. Dodatek je uzavřen okamžikem aktivního pořízení prémiového obsahu dle předchozího bodu.

4.6. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Členem přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4.7. Člen je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele, jestliže má podezření na jakoukoliv obsahovou, programovou či jinou chybu v technickém řešení Sítě.

5. Kreditový systém

Síť nově operuje s kreditovým systémem, který nahradil dříve užívaný bodový systém, a to zejména s ohledem na zjednodušení pohybu Člena na Síti. Samotný přechod na kreditový systém nemá vliv na funkčnost Sítě ani na výkon práv Člena, stejně jako nepředstavuje podstatnou změnu v našich závazcích ani neočekávatelnou okolnost, která by se dotýkala práv Člena. Přechod na nový kreditový systém je názorně popsán v článku Zjednodušení kreditového systému na ITnetwork.

5.1. Člen prostřednictvím svého Členského účtu shromažďuje kredity, které může užít pro přístup k prémiovému obsahu Sítě ve smyslu čl. 4.4. Provozních podmínek; hodnotu prémiového obsahu stanovenou v kreditech (dále jen Kredity) přitom určuje Provozovatel.

5.2. Cena a hodnota Kreditů je stanovena v ceníku, který je v aktuálně účinném znění zveřejněn vždy na místě zpřístupnění konkrétního prémiového obsahu na Síti. Provozovatel je oprávněn měnit cenu a hodnotu Kreditů; tato změna nemá vliv na cenu Kreditů již dříve pořízených Členem.

5.3. Člen může získat Kredity některým z následujících způsobů:

 • zveřejněním autorského článku na Síti,
 • jednorázovým zakoupením prostřednictvím platební brány GoPay, která poskytuje technologii bezpečného zpracování online plateb. Tato platební brána je přitom provozována společností GOPAY s.r.o., IČ 26046768, se sídlem na adrese Planá 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030. Provozovatel této platební brány navíc vystavuje i platební doklad v elektronické formě k platbě,
 • poskytnutím rady na diskuzním fóru Sítě,
 • na základě individuální smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

5.4. Kredity jsou připsány Členovi následovně:

 • v případě zveřejnění autorského článku na Síti schválením Provozovatelem,
 • v případě jednorázového zakoupení prostřednictvím platební brány GoPay automaticky po provedení platby,
 • v případě poskytnutí rady na diskuzním fóru Sítě schválením Provozovatelem,
 • v případě individuální smlouvy uzavřené s Provozovatelem dle dohody s Provozovatelem.

5.5. Člen není oprávněn požadovat náhradu nebo jinou kompenzaci za pořízené Kredity ani požadovat proplacení nevyčerpaných Kreditů.

5.6. V případě zablokování nebo deaktivace Členského účtu ve smyslu čl. 2.10. Provozních podmínek zanikají Členovi veškeré Kredity v jeho Členském účtu, a to bez náhrady. Člen nemá právo požadovat jakoukoliv kompenzaci.

6. Prezenční kurzy

6.1. Člen je oprávněn přihlásit se na prezenční kurzy zajišťované Provozovatelem (dále jen Kurz). Přihláška Člena na vybraný Kurz je podmíněna úhradou ceny Kurzu.

6.2. Cena Kurzu je stanovena v ceníku, který je v aktuálně účinném znění zveřejněn vždy na místě objednávky konkrétního Kurzu na Síti. Provozovatel je oprávněn měnit cenu Kurzu; tato změna nemá vliv na cenu Kurzu již dříve pořízeného Členem. Cena Kurzu podléhá DPH v zákonné výši.

6.3. Kliknutím na příslušné tlačítko Člen vytváří a odesílá Provozovateli závaznou objednávku na Kurz a zmocňuje platební bránu GoPay za podmínek stanovených jejím provozovatelem ke zpracování platby ceny Kurzu; platba bude touto platební bránou třetí strany automaticky zpracována pomocí kryptografických prostředků za tam stanovených podmínek a bezprostředně po zadání objednávky a potvrzení platby v rámci platební brány.

6.4. Veškeré Členem poskytnuté údaje musejí být pravdivé, správné a úplné, jak vyžadováno příslušnými právními předpisy. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nejasnosti či nedorozumění způsobené vyplněním nebo poskytnutím údajů, které jsou v jakémkoliv rozsahu poškozené, nepravdivé či matoucí.

6.5. Provozovatel je v případě stornování účasti ze strany přihlášeného Člena oprávněn (s ohledem na náročnost realizace Kurzu) uplatnit tyto stornovací podmínky:

Doba stornování přihlášky před zahájením kurzu Stornovací poplatek
stornování účasti 30–15 dnů před zahájením Kurzu 25 % z ceny Kurzu,
stornování účasti 14–7 dnů před zahájením Kurzu 50 % z ceny Kurzu,
stornování účasti 6 dnů – 24 h před zahájením Kurzu 75 % z ceny Kurzu,
méně než 24 h před zahájením Kurzu 100 % z ceny Kurzu.

6.6. Uplatnění stornovacích podmínek ve smyslu čl. 6.5. Provozních podmínek nikterak nevylučuje odlišnou dohodu mezi přihlášeným Členem a Provozovatelem. Přihlášený Člen si navíc místo stornovacích podmínek může zvolit vrácení částky ve formě Kreditů v hodnotě ceny Kurzu. Pro tyto účely je přihlášený Člen povinen kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e‑mailové adresy redakce [zavináč] itnetwork [tečka] cz. Na postup dle tohoto článku není ze strany přihlášeného Člena právní nárok.

6.7. V případě vracení ceny Kurzu či jeho části dle předchozího článku se Provozovatel zavazuje vrátit částku přihlášenému Členovi do 14 dnů od oznámení požadavku.

6.8. V případě zrušení Kurzu ze strany Provozovatele má přihlášený Člen právo na náhradu ceny Kurzu v plné výši, případně ve formě bezplatné účasti na nejblíže následujícím Kurzu stejné ceny. Případný rozdíl v ceně takto zrušeného Kurzu a nejblíže následujícího Kurzu po Kurzu zrušením je přihlášený Člen povinen na vyžádání uhradit.

6.9. V případě vracení ceny Kurzu či jeho části se Provozovatel zavazuje vrátit částku přihlášenému Členovi do 14 dnů od přijetí požadavku.

7. Komunikace a helpdesk

7.1. V případě jakéhokoliv problému v souvislosti s užíváním Sítě je Uživatel, resp. Člen oprávněn kontaktovat Provozovatele skrze uvedené kontaktní údaje:

 • e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy redakce (zavináč) itnetwork (tečka) cz.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo přezkoumat jednotlivé dotazy a požadavky Uživatele, resp. Člena s ohledem na jejich oprávněnost a právní povahu, a reagovat na ně za předpokladu využití odpovídajících e-mailových adres Provozovatele dle oblasti požadavku v těchto reakčních dobách:

 • v případě uplatnění práv z vadného plnění ve lhůtě 3 dnů (přijetí požadavku) a 14 dnů (vyrozumění o způsobu řešení) od obdržení požadavku ve smyslu čl. 8.6. Provozních podmínek,
 • v případě uplatnění práv v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti.

V případě nevyužití odpovídajících e-mailových adres Provozovatele dle oblasti požadavku se reakční doba přiměřeně prodlužuje.

8. Práva z vadného plnění

8.1. S ohledem na charakter Sítě je možné, že dojde ze strany Provozovatele k dodání vadného plnění. V takovém případě se práva a povinnosti Člena a Provozovatele ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Provozovatel prohlašuje, že Síť je přístupná s garancemi ve smyslu čl. 9. Provozních podmínek.

8.3. Člen je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u Provozovatele ve lhůtě 14 dnů ode dne výskytu příslušné vady.

8.4. Práva z vadného plnění lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů ve smyslu čl. 7.1. Provozních podmínek s reakčními dobami ze strany Provozovatele dle čl. 7.2. Provozních podmínek.

8.5. Člen je při každém uplatnění práva z vadného plnění povinen uvést při takovém uplatnění podrobný soupis vad a referencí na zdroj vadného plnění, jakož i časové období, ve kterém byla vada přítomna, aby mohl Provozovatel adekvátně vyhodnotit touto cestou uplatněné právo.

8.6. Provozovatel je povinen ve lhůtě 3 dnů od uplatnění práva z vadného plnění Členem informovat Člena o přijetí jeho požadavku. Ve lhůtě následujících 14 dnů je pak Provozovatel povinen vyrozumět Člena o způsobu řešení jím uplatněného práva z vadného plnění.

8.7. V případě oprávněné reklamace poskytne Provozovatel Členovi náhradu v podobě Kreditů, a to ve výši odpovídající závažnosti vady.

8.8. Člen není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě sjednání Dodatku, tj. v situaci, kdy je mu zpřístupněn prémiový obsah Sítě, a to s ohledem na charakter dodání digitálního obsahu. Člen je tímto článkem řádně poučen o následcích tohoto souhlasu, konkrétně o ztrátě svého práva na odstoupení od Smlouvy, resp. Dodatku. V případě, kdy tento digitální obsah nebyl ještě ze strany Provozovatele zpřístupněn, je možné od Smlouvy, resp. Dodatku odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření ve smyslu čl. 2.1. Provozních podmínek.

8.9. Odstoupení od Smlouvy či Dodatku Člen realizuje prostřednictvím funkcionality Refundace a tlačítka Stornovat objednávku či prostřednictvím kontaktních údajů ve smyslu čl. 7.1. Provozních podmínek.

8.10. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy či Dodatku odstoupit kdykoliv, zejména v případech podstatného porušení Smlouvy či Dodatku.

8.11. V případě odstoupení od Smlouvy či Dodatku zanikají závazky Člena a Provozovatele vzniklé ze Smlouvy či Dodatku v plném rozsahu. V návaznosti na to vrátí Provozovatel veškeré peněžní prostředky (případně poměrnou část) přijaté od Člena do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je přijal, případně dle dohody s Členem.

9. Garance a odpovědnost

9.1. Provozovatel se zavazuje zajistit provoz Sítě a jeho technické zajištění. Náklady na tento provoz nese Provozovatel. Provoz je možný na obvyklých webových prohlížečích.

9.2. K Síti není poskytnuta jakákoliv záruka či garance (ani co do kvality, co do přístupnosti – s ohledem na využívání externích hostingových služeb, ani co do stability a funkčnosti). Síť je Uživateli, resp. Členovi k užívání přenechána „jak stojí a leží“. Provozovatel nemůže odpovídat ani za funkčnost Sítě při spojení s hardwarem nebo softwarem dle výběru Uživatele, resp. Člena ani za výkon nebo výsledky, kterých by mohl užíváním Sítě dosáhnout, obzvláště tehdy, pokud je Síť užívána v rozporu s Provozními podmínkami. Provozovatel dále neodpovídá za aktuálnost informací dostupných na Síti.

9.3. Uživatel a Člen užívají Síť zcela na vlastní odpovědnost. Provozovatel nikterak neodpovídá za nakládání s Členským účtem v rozporu s Provozními podmínkami, zejména při nedodržení povinností dle čl. 2.4., 2.5. a 2.6. Provozních podmínek. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah či údaje, které má Člen ve svém Členském účtu.

9.4. Nejen s ohledem na čl. 1.8. Provozních podmínek nemusí být Členský účet dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele pro potřeby fungování Sítě.

9.5. Provozovatel odpovídá za obsah Sítě jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele, resp. Člena jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele, resp. Člena a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Uživatel, resp. Člen jsou za tímto účelem povinni maximálně využívat možností nahlášení takového obsahu speciálně v případě komentářů či e-mailem skrze kontaktní údaje v čl. 7.1. Provozních podmínek v případě článků dostupných na Síti.

9.6. V případě podezřelých aktivit Uživatele, resp. Člena, které Provozovatel považuje za poškozující nebo ohrožující Síť, je Provozovatel oprávněn jednostranně zablokovat či deaktivovat jeho Členský účet, a to bez nároku na náhradu či jakékoliv plnění, stejně jako bez nároku na vrácení či proplacení Kreditů.

9.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu způsobenou neoprávněným užíváním Sítě či jejím užíváním v rozporu s Provozními podmínkami. Uživatel ani Člen nejsou oprávněni uplatňovat vůči Provozovateli náhradu škody, ušlého zisku nebo jakéhokoliv jiného plnění.

9.8. Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat či jiných údajů uložených na serverech Sítě.

9.9. S ohledem na zaměření Sítě Provozovatel neodpovídá za poskytnutou radu v souvislosti s provozováním Sítě či jakoukoliv komunikací mezi Uživateli a Členy či mezi Uživatelem, Členem a Provozovatelem.

9.10. Uživatel i Člen jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele, jestliže mají podezření na zneužití Sítě třetí osobou.

9.11. V případě porušení užívání Sítě v souladu s Provozními podmínkami je Provozovatel oprávněn domáhat se vůči Uživateli či Členovi případně vzniklé škody a ušlého zisku, a to v plné výši, jakož i vydání bezdůvodného obohacení, které by Uživatel či Člen získal na základě jednání v rozporu s Provozními podmínkami.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Za účelem mimosoudního řešení sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/; platforma pro řešení online sporů je pak dostupná z: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10.2. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě Smlouvy a v její souvislosti mezi Uživatelem, Členem a Provozovatelem, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny při neaplikovatelnosti postupu dle čl. 10.1. Provozních podmínek místně a věcně příslušnými soudy České republiky se zohledněním limitů příslušných zahraničních právních řádů dle místa bydliště či sídla Uživatele, resp. Člena.

10.3. Smlouva je uzavírána primárně v českém jazyce. Případné jazykové mutace smlouvy jsou pouze informativní. Platí proto, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro Provozní podmínky.

10.4. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli či Členovi vázáni žádnými kodexy chování, které by pro ně byly závazné nebo které bych dobrovolně dodržovali.

10.5. Provozní podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 11. 2022 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.


 

Aktivity