Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Licencie pre zdrojový kód a postupy

Tento dokument stanovuje licenční podmínky pro:

 1. zdrojové kódy uvedené na Síti a doprovázené vždy příslušným označením, jakož i
 2. s nimi související databáze, popř. databáze samotné a
 3. postupy i přípravné a koncepční materiály, jež se v těchto zdrojových kódech odrážejí a jež s těmito zdrojovými kódy souvisejí (jedná se například o postupy vysvětlené v materiálech dostupných na Síti a/nebo uvedené ve zdrojových kódech, které nejsou obecně známé ve stejné podobě, v jaké se nacházejí na Síti - např. naše realizace MVC architektury, naše realizace správce objednávek v internetovém obchodu apod.),

které souhrnně tvoří počítačový program či jeho relevantní část (dále jen „Kód“) v rámci licence udělené pro užití tohoto Kódu (dále jen „Licence“).

Kód je autorským dílem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Majetková práva autorská ve smyslu § 12 a násl. autorského zákona v potřebném rozsahu pro udělení Licence přitom vykonává Provozovatel. Provozovatel uděluje zájemci o Licenci potřebnou Licenci dle dílčí charakteristiky uvedené níže, a to v souladu s § 2358 a násl., resp. § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Licence se přitom uděluje jako bezúplatná, nevýhradní, nevýlučná, územně neomezená, časově vázána primárně na dobu trvání Členského účtu, účelově a co do způsobů užití omezená dle konkrétní Licence za podmínek stanovených níže a bezúplatná, není-li u konkrétní Licence stanoveno jinak.

Poskytnutím Licence Vám není dána možnost poskytnout oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo z části třetí osobě, s výjimkou otevřených projektů v kontextu podmínek konkrétní Licence. Stejně tak nejste jakkoliv oprávněni Licenci či oprávnění tvořící její součást jakkoliv podstupovat zcela nebo zčásti třetí osobě (při zohlednění specifik otevřených projektů v kontextu podmínek konkrétní Licence).

Provozovatel navíc poskytuje podporu v omezeném rozsahu pro všechny Licence, a to zejména v rozsahu výukového řešení v souvislosti s daným článkem, ke kterému příslušný Kód náleží, a to zejména za podmínek, že Kód nebyl doposud změněn či nedošlo k aktualizaci daného článku.

Licence se nevztahuje na ostatní obsah Sítě, který není Kódem, ani na obsah a kódy vytvořené Členy, pokud tyto nejsou zároveň explicitně označeny Licencí.

Jednoduše řečeno

 • "Když postavím svou aplikaci na vašem kódu, který upravím, musím stále uvádět anotaci ITnetwork?"
  • ANO, Zde je řeč zejména o našich pokročilých seriálech a tedy o placených licencích. Ty vznikají na základě zkušeností v oboru a obsahují techniky, které jsme roky zdokonalovali. Nízká cena a vysoká dostupnost profesionálních znalostí je přitom možná právě jen díky popularitě sítě. Když budete šířit svůj projekt bez naší anotace, ve kterém naše techniky použijete, ale jen třeba přejmenujete proměnné, přeskupíte metody, třídy a podobně, tak tím síť poškodíte. Přijdeme totiž o finanční podporu od lidí, kteří si naše informace najdou u vás. Proto musíte i v tomto případě uvést naši anotaci (neplatí v případě zakoupení Commercial licence, kde stačí uvést že kód nesmí být šířen a využíván v open-source projektech). Komentáře v kódu vám nijak neublíží, dají se zkrátit na 1 nebo 2 řádky a udržujete nás tím v provozu, což se vyplatí i vám, až budete potřebovat další články :)
 • "Můžu váš kód nahrát do veřejného repozitáře (Git, Bitbucket,...) / Uložto / Svůj web či jiná veřejná úložiště?"
  • NE, Zde je řeč zejména o našich pokročilých seriálech a tedy o placených licencích. Ty vznikají na základě zkušeností v oboru a obsahují techniky, které jsme roky zdokonalovali. Nízká cena a vysoká dostupnost profesionálních znalostí je přitom možná právě jen díky popularitě sítě. Když budete naše kódy veřejně šířit, tak tím síť poškodíte. Přijdeme totiž o finanční podporu od lidí, kteří si naše informace najdou u vás.
 • "Podle vašeho řešení jsem udělal vlastní projekt, můžu ho zveřejnit?"
  • NE, Pokud jsou stejné texty (i jen drobné změny) nebo obrázky apod.
 • "Můžu používat prémiové knihovny v komerčních řešení?"
  • ANO, ale nesmíš zveřejnit jejich kód

Stažením Kódu ze Sítě a jeho následným užitím Kódu dle § 12 a násl. autorského zákona vyjadřujete souhlas s těmito licenčními podmínkami v rozsahu konkrétní Licence (Free, Premium, Premium No-reselling a Premium Commercial) uvedené u daného Kódu a ve znění účinném ke dni stažení a následného užití Kódu.

Kompletní znění licenčních podmínek

Nad rámec výše uvedených informací tyto licenční podmínky určují, jakým způsobem je možné Kód užívat v otevřených, uzavřených i komerčních projektech, a jakým způsobem je možné ho užívat za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Konkrétní Licence je přitom vždy navržena tak, aby byla co nejpoužitelnější pro Vaše projekty a zároveň dostatečně chránila oprávněné zájmy Sítě. Pro bližší pochopení záměru konkrétní Licence ke každé přikládáme ještě doplňující zjednodušenou formulaci a zkrácenou anotaci. Licence může mít podobu:

1. Licence Free

Kód označený Licencí Free nebo Kód bez označení, pokud není uvedeno jinak, spadá pod Licenci Free.

Kód můžete:

 • užívat v projektech s otevřeným kódem;
 • užívat v projektech s uzavřeným kódem;
 • užívat v komerčních projektech.

Podmínkou užití Kódu je vždy:

 • ve zdrojovém kódu Vašeho projektu ponecháte naši anotaci s Licencí Free nebo jen prostý odkaz na Síť v podobě https://www.itnetwork.cz;
 • anotace se musí nacházet pouze ve zdrojovém kódu všech souborů pod touto Licencí vyjma šablon (a to i když jste ho upravili); v uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by její uživatel viděl.

Jednoduše řečeno „Kód můžete užívat k čemu chcete, uživatel aplikace vůbec nemusí tušit, že je odtud. Dalším programátorům, kteří Kód uvidí, nechte poznámku, že je odtud, třeba se k nám také podívají. :)

Anotace Licence Free

/*
 * _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *          ___
 *         | _|___ ___ ___
 *         | _| _| -_| -_| LICENCE
 *         |_| |_| |___|___|
 *
 *  REKVALIFIKAČNÍ KURZY <> PROGRAMOVÁNÍ <> IT KARIÉRA
 *
 * Tento zdrojový kód pochází z IT kurzů na WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Můžete ho upravovat a používat jak chcete, musíte však zmínit
 * odkaz na https://www.itnetwork.cz
 */

(způsob komentáře v anotaci upravíte podle způsobu psaní komentářů v daném jazyce)

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit na prostý odkaz na Síť:

/* https://www.itnetwork.cz */

2. LICENCE Premium / PRO

Licence Premium, označována také PRO, obsahuje tři kategorie, a to Licenci Premium I, Licenci Premium II a Licenci Premium III. Licence Premium se vztahuje ke Kódu některých prémiových článků zveřejněných na Síti v rámci prémiového obsahu. Pro všechny tři kategorie Licence platí shodná pravidla i anotace, číslovka pouze označuje vyšší úroveň článku, a tedy i vyšší počet kreditů k jeho zpřístupnění.

Kód můžete:

 • užívat v projektech s uzavřeným kódem;
 • užívat v komerčních projektech.

Podmínkou užití Kódu je vždy:

 • ve zdrojovém kódu projektu ponecháte naši anotaci s Licencí Premium, případně její zkrácenou verzi ;
 • anotace se musí nacházet ve zdrojovém kódu všech souborů pod touto Licencí vyjma šablon (a to i když jste kód upravili); v uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by její uživatel viděl;
 • Kód nesmíte poskytnout třetí osobě (třetí osobou v tomto smyslu není zákazník, kterému nahrajete aplikaci na produkční server a on nebude Kód přímo užívat pro vývoj dalších aplikací);
 • jste povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby Kód z produkce neunikl.

Jednoduše řečeno „Kód jste si zasloužili tím, že jste nám pomohli. Klidně ho libovolně užívejte i v aplikacích, které vám vydělávají peníze nebo které prodáváte. Samozřejmě ho nesmíte někde volně vystavit, protože byste nás tím poškodili. Pro ostatní v Kódu nechte naši zprávičku, aby ho také nevystavovali a aby se k nám třeba také podívali.“

Anotace Licence Premium

/* _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *
 *           ___ ___ ___
 *           | . | _| . | LICENCE
 *           | _|_| |___|
 *           |_|
 *
 *  REKVALIFIKAČNÍ KURZY <> PROGRAMOVÁNÍ <> IT KARIÉRA
 *
 * Tento zdrojový kód je součástí profesionálních IT kurzů na
 * WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Kód spadá pod licenci PRO obsahu a vznikl díky podpoře
 * našich členů. Je určen pouze pro osobní užití a nesmí být šířen.
 * Více informací na https://www.itnetwork.cz/licence
 */

(způsob komentáře v anotaci upravíte podle způsobu psaní komentářů v daném jazyce)

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit:

/*
 * Tento kód spadá pod licenci ITnetwork PRO - https://www.itnetwork.cz/licence
 * Je určen pouze pro osobní užití a nesmí být šířen ani využíván v open-source projektech.
 */

3. Licence Premium no-reselling

Licence Premium No-reselling obsahuje tři kategorie, a to Licenci Premium No-reselling I a Licenci Premium No-reselling II. Licence Premium No-reselling se vztahuje ke Kódu některých prémiových článků zveřejněných na Síti v rámci prémiového obsahu, a to s ohledem na jeho propracovanost a předfinální podobu při aplikaci do konkrétního řešení. Pro obě kategorie Licence platí shodná pravidla i anotace, číslovka pouze označuje vyšší úroveň článku, a tedy i vyšší počet kreditů k jeho zpřístupnění. Licence obsahuje přísnější podmínky užití, aby se zabránilo užití za účelem přímého i nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Ukázkovým příkladem Kódu, na který se vztahuje tato Licence, je seriál s kompletním e-shopem v PHP, na kterém si můžete postavit jeden e-shop, ale nesmíte ho „přeprodávat“. Můžete si však jednoduše vyžádat komerční licenci, která „přeprodávání“ projektu s Kódem na této licenci umožňuje, tj. můžete žádat udělení Licence Premium Commercial.

Kód můžete:

 • užívat v projektech s uzavřeným kódem;
 • užívat pro jeden komerční projekt (pro svůj e-shop nebo e-shop jednoho klienta).

Podmínkou užití Kódu je vždy:

 • ve zdrojovém kódu projektu ponecháte naši anotaci s Licencí Premium No-reselling, případně její zkrácenou verzi;
 • anotace se musí nacházet ve zdrojovém kódu všech souborů pod touto licencí vyjma šablon (a to i když jste kód upravili); v uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by její uživatel viděl;
 • Kód nesmíte poskytnout třetí osobě (třetí osobou v tomto smyslu není zákazník, kterému nahrajete aplikaci na produkční server a on nebude Kód přímo užívat pro vývoj dalších aplikací);
 • jste povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby Kód z produkce neunikl.

Jednoduše řečeno „Kód jste si zasloužili tím, že jste nám pomohli. Podstata Kódu tkví v přímém i nepřímém hospodářském nebo obchodním prospěchu, nejen v tom, že vás naučíme takto programovat. Samozřejmě ho nesmíte někde volně vystavit, protože byste nás tím poškodili. Pro ostatní v Kódu nechte naši zprávičku, aby ho také nevystavovali. Pokud na Kódu chcete vydělávat ve větším měřítku a „přeprodávat“ ho, přijde nám fér, když nám ze svého úspěchu necháte něco na podporu provozu Sítě.“

Anotace Licence PRO/Premium No-reselling

/* _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *
 *           ___ ___ ___
 *           | . | _| . |
 *           | _|_| |___|
 *           |_|         _ _ _    LICENCE
 *    ___ ___  ___  ___ ___ ___ ___| | |_|___ ___
 *    |  | . | |___| | _| -_|_ -| -_| | | |  | . |
 *    |_|_|___|     |_| |___|___|___|_|_|_|_|_|_ |
 *                          |___|
 *
 *  REKVALIFIKAČNÍ KURZY <> PROGRAMOVÁNÍ <> IT KARIÉRA
 *
 * Tento zdrojový kód je součástí profesionálních IT kurzů na
 * WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Kód spadá pod licenci PRO obsahu s omezeným
 * přeprodáváním a vznikl díky podpoře našich členů. Je určen
 * pouze pro osobní užití a nesmí být šířen. Může být použit
 * v jednom uzavřeném komerčním projektu, pro širší využití je
 * dostupná licence PRO commercial. Více informací na
 * https://www.itnetwork.cz/licence
 */

(způsob komentáře v anotaci upravíte podle způsobu psaní komentářů v daném jazyce)

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit:

/*
 * Tento kód spadá pod licenci ITnetwork PRO no-reselling - https://www.itnetwork.cz/licence
 * Nesmí být šířen, nesmí být využíván v open-source projektech a může být využíván pouze v jednom komerčním projektu.
 */

4. Licence PRO/Premium commercial

Na Síti se vyskytuje i Kód s Licencí Premium No-reselling, který je v jednoduše využitelný za účelem přímého i nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu (lze uplatnit v komerčním produktu, který se dále „přeprodává“). Za tímto účelem je nutné Kód užít pouze s poskytnutou Licencí Premium Commercial, která umožňuje na Kódu založit podnikání.

Licence Premium Commercial je speciálním případem distribuce a užívání Kódu. Z toho důvodu je potřeba o udělení této Licence žádat individuálně prostřednictvím e-mailové adresy redakce (zavináč) itnetwork (tečka) cz. V žádosti, prosím, uvádějte zejména účel, pro jaký chcete Kód užívat, a případně další podmínky nutné pro zohlednění licenčních podmínek. Veškeré informace jsou podstatné pro zaslání kalkulace a konkrétní podoby Licence. Úplata za poskytnutí Licence i její konkrétní podoba jsou individualizovány dle charakteru vašeho podnikání, počtu článků k danému projektu a počtu „přeprodaných“ kopií. Případně se můžeme domluvit i na specifických podmínkách (např. jednorázové platbě za neomezené užití Kódu). Vždy platí, že se rádi nějakým způsobem domluvíme, jde nám zejména o zajištění prostředků pro vývoj Sítě; Licence vás nemá za cíl omezovat, ale chránit Síť.

Jednoduše řečeno „Pokud chcete vydělávat ve větším množství na Kódu, který je nejen prémiový, ale jedná se přímo o hotovou komerční aplikaci od našich profíků, přijde nám fér, když nám ze svého úspěchu necháte něco na podporu provozu Sítě. Vždy se lze domluvit tak, aby to váš projekt nijak nezatěžovalo a nám pomůže každá koruna.“

Anotace Licence PRO/Premium Commerical

V anotaci je nutné uvést pouze, že se Kód nesmí šířit a užívat v otevřených projektech. Příklad anotace, kdy si od nás Jan Novák vyžádal Licenci Premium Commercial, pod kterou hromadně „přeprodává“ náš internetový obchod, případně software na něm založený:

/*
 * (C) Jan Novák
 * 2015
 * jannovak.cz/tvorba-webu
 * Tento kód nesmí být šířen ani používán v open-source projektech.
 */

O Síti zde již nemusí být žádná zmínka.

5. Odpovědnost

Licence je poskytována ke Kódu „tak, jak je“. Ačkoli se Kód bude pravděpodobně aktualizovat a udržovat funkční, neposkytujeme na funkčnost Kódu žádnou záruku smluvního či zákonného charakteru ani další podporu nad rámec podpory uvedené v úvodu. Kód není nikterak chráněn technickými prostředky ochrany.

Licenční podmínky nabízejí širokou škálu využitelnosti Kódu pro Vaše vlastní projekty. Apelujeme na Vás (zejména v kontextu části 6. těchto licenčních podmínek), abyste neoprávněné zásahy či nahlížení do Kódu, popř. neoprávněné užití zcela eliminovali. Stejně tak Vás upozorňujeme na nutně restriktivní (zakazující) výklad jednotlivých zákonných výjimek a omezení při zkoumání funkčnosti a zpřístupňování Kódu.

Provozovatel si vyhrazuje právo neudržovat Kód aktuální v žádném rozsahu. Uživateli či Členu Sítě nevzniká na užití Kódu právní nárok.

S ohledem na uvedené neneseme odpovědnost za případnou škodu či újmu způsobenou návštěvníkům či jejich klientům vzniklou nesprávným užitím Kódu, či jeho užitím v rozporu s těmito licenčními podmínkami či jinak v rozporu s provozními podmínkami Sítě, zejména tehdy, pokud je takové jednání jakkoliv škodlivé.

V dalším se odpovědnost Provozovatel řídí provozními podmínkami dostupnými ZDE

6. Sankce

Užitím Kódu v rozporu s některou z udělených Licencí dochází k jednání, které představuje zásah do autorských práv, kterými je Kód chráněn. Vedle toho dochází k jednání, které způsobuje na straně Sítě škodu. Provozovatel je tak z titulu vykonavatele autorských práv ke Kódu, do jehož práv bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právům hrozí neoprávněný zásah, oprávněn domáhat se veškerých nároků dle § 40 a násl. autorského zákona, stejně jako náhrady škody a vydání případného bezdůvodného obohacení ve smyslu obecných právních předpisů.

V případě, že takové jednání naplní znaky přestupku či trestného činu, bude věc řešena dle příslušných právních předpisů s příslušnými orgány s cílem zastavit nežádoucí jednání, jakož i nahradit způsobenou škodu a udělit příslušnou sankci.

Pro výpočet vzniklé škody, jakož i pro efektivní uplatnění ostatních nároků z titulu zásahu do autorských práv je Provozovatel oprávněn určit rozsah deliktního jednání na základě historických dat souvisejících s činností konkrétního Uživatele či Člena Sítě, a to v souladu s provozními podmínkami Sítě dostupnými ZDE

Tyto licenční podmínky jsou účinné ke dni 1. 4. 2021.


 

Aktivity