September discount week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

6. diel - Visual Studio - Pomocníci pri písaní kódu

V minulej lekcii, Visual Studio - Navigácia v súboroch , sme sa venovali navigáciu v súboroch. Visual Studio obsahuje veľa nástrojov, ktoré uľahčujú písanie zdrojového kódu. Dnes sa na niektoré z nich pozrieme. Začneme so známym IntelliSense.

INTELLISENSE

IntelliSense je našepkávač, ktorý vie prechádzať jednak priamo knižnice .NET Frameworku či iných frameworku a predvolené knižnice, vie ale našepkávať aj zo všetkých zdrojových kódov v projekte. Poďme si to skúsiť. Na riadok 24 začnite písať cons... Visual štúdio zatiaľ neurobí nič, aby nás od písania nerušilo. Stlač Ctrl + Medzerník, čím si vynútime zapnutia IntelliSense.

Roztvorí sa zoznam možností ako prvý sa nachádza const, ale to ešte nie je to čo hľadáme, dopíšte písmeno o. Ďalšia zhoda je Console, čo je to, to čo hľadáme, potvrďte Enter alebo Tab.

Visual štúdio slovo dokončí. Keď zadáme bodku, Visual Studio sa už začne skúmať, čo všetko sa v Consoli nachádza a čo môžeme využiť.

Začnite písať w, už teraz vám Visual Studio ponúka zhodu s W a zároveň len to, čo môžeme použiť v objekte Console.

Všimnite si, že IntelliSense ukazuje aj popis, čo daná metóda / funkcia / trieda robí a aké sú jej parametre. Šípkami sa môžete v ponuke orientovať. Posuňte sa nadol o jednu na WriteLine a potvrďte.

Urobte guľatú zátvorku, editor ju dokončí, ale to nás nezaujíma. IntelliSense zistil, že chceme písať parametre tejto funkcii a tak nám "našepká", čo sa do parametrov tejto funkcie hodí. Šípka vľavo a počet signalizuje počet možností, ako môžeme parametre zapísať. Preklikajte sa na 11. možnosť zápisu, môžete použiť šípky na klávesnici.

Popisok hovorí, že v tomto parametri sa bude zadávať textový reťazec, ktorý metóda doplní zakončením riadku a odošle na štandardný výstup. Parameter sa volá value a jeho popis hovorí, že to je práve tá hodnota, ktorá sa vypíše.

Napíšme úvodzovky. Editor okamžite doplní koncovú. A do úvodzoviek napíšte nejaký text, napríklad "Visual Studio je super". Dostaňte sa na koniec riadku (ako klasicky vo Windows, klávesa End) a doplňte bodkočiarka ;.

Ak zoznam parametrov poznáte, nemusíte nič preklikávať, IntelliSense to spozná a sám vyberie najvhodnejší zoznam parametrov, ktorý vášmu zápisu zodpovedá.

Ikony v IntelliSense

IntelliSense obsahuje veľa ikon, ktoré ukazujú o aký typ položky sa jedná. Pri každom jazyka, platformy a technológie sa ikony líšia, niektoré technológie rôzne ikony nepoužívajú. Celý zoznam ikon a ich význam sa nachádza v dokumentácii. V podstate vám však stačí vedieť, ako vyzerá premenná (modrá kostička), trieda (žlto-oranžový diagram), vlastnosť (čierny francúzsky kľúč) a metóda (ružová kostička). Tu tieto ikonky uvidíte veľa často, takže si na to rýchlo zvyknete. Určite sa je neučte všetky, je to zbytočné. Programujem vo Visual Studiu niekoľko rokov a niektoré som v tej dokumentácii videl prvýkrát.

Manipulácia s riadkami

Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!

V úvode cvičení som vám povedal, nech za riadok 24 napíšeme nejaký kód. Lenže som sa pomýlil. Náš kód:

Console.WriteLine("Visual Studio je super.");

potrebujeme na riadku 15 hneď za otvárajúci zloženú zátvorkou. Zrejme by ste teraz riadok vybrali a vložili, tam kde má byť, my to ale urobíme inak ..

Presun riadku nahor alebo nadol

Pomocou klávesouvé skratky Alt a šípka hore alebo dole riadok, na ktorom sa nachádza kurzor, prehodíte buď s horným alebo dolným, inými slovami riadok presuniete v smere stlačené šípky. Presuňme teda riadok na začiatok bloku za {.

Kopírovanie riadku

Povedzme, že riadok (ak ste si to nerozbombardovali, tak by mal mať číslo 46) s kódom

Console.ReadKey();

chceme mať dvakrát. Riešením je riadok skopírovať. Vo Visual Studiu, keď nemáte nič vybraného a stlačíte Ctrl + C, skopíruje sa celý riadok. Ctrl + V ho samozrejme vkladáme. Vložme ho 2 × vždy za príkaz Console.WriteLine bez parametra (riadky 25 a 35).

Vybratie riadku

S pomocou klávesovej skratky Ctrl + X (keby niekto netušil, tak táto skratka klasicky vymaže vybratý text a vloží ho do schránky) môžeme riadok vynímať rovnakým spôsobom ako kopírovať. Osobne to častejšie používam k odstraňovaniu riadku, čo sa dá urobiť aj klávesouvou skratkou Ctrl + L.

Vymaže teda pôvodný príkazy Console.WriteLine (aktuálne na riadkoch 25 a 36).

Nastavenie klávesových skratiek

V predchádzajúcich 3 podkapitolách som spomenul niekoľko klávesových skratiek, ktoré vám teoreticky nemusí vyhovovať. Preto si ukážme ako si možno klávesové skratky prenastaviť. V ponuke Tools si otvoríte nastavenia (Tools> Options) a presuňte sa do skupiny Enviroment> keyboard.

V pravej časti okna máme možnosti nastavenia klávesových skratiek. Hneď hore je schéma klávesových skratiek. Môžeme si tu vybrať schému zo starších verzií Visual Štúdií alebo verzií jazykov. V prostrednej časti je potom zoznam všetkých funkcií Visual Studia a v spodnej časti potom možno funkciám priradiť klávesovú skratku. Pretože funkciou je veľa, je nad zoznamom vyhľadávacie políčko a keď už sme boli u tých manipuláciou s riadkami, nájdeme si slovo line.

V zozname sú funkcie do seba zanorené a oddelené bodkami. zápis

EditorContextMenus.CodeWindow.ExecuteLineInInteractive

teda označuje nástroj ExecuteLineInInteractive, ktorý sa týka nástroje CodeWindow a ten zas nástroje EditorContextMenus.

Podstatné pre nás budú položky v nástroji Edit, čo je editor zdrojového kódu. Vo verzii 2013 Profesional sa jedná o nástroje (vypíšte si nástroje, ktoré vás zaujmú):

 • BreakLine - zalomia riadok (klasický enter)
 • LineUp, LineDown, LineStart, LineEnd - posunie kurzor na rovnakú pozíciu o riadok ktorej / výš / na začiatok riadku / na koniec riadku.
 • LineUpExtend, LineDownExtend, LineStartExtend, LineEndExtend - Vyberie oblasť od kurzora k rovnakému miestu na predchádzajúcom riadku / nasledujúcom riadku / začiatkom riadku / koncom riadku

Po zavolaní LineEndExtend:

 • LineStartAfterIndentation - Chová sa podobne ako LineStart, ale niekedy je začiatok riadka mimo začiatok riadka za odsadením. Táto funkcia vynechá medzery alebo tabulátory dosazující riadok
 • LineStartAfterIndentationExtend - Chová sa podobne ako LineStartExtend, ale rovnako ako LineStartAfterIndentation vynecháva odsadenie riadku.
 • LineLastChar - posunie kurzor na posledný znak príkazu. Inými slovami vynechá bodkočiarka, zložené zátvorky a podobné znaky.
 • LineLastCharExtend - vyberie oblasť od kurzora po posledný znak príkaze podobne ako LineLastChar.

Po zavolaní LineLastCharExtend:

 • ScrollLineUp, ScrollLineDown - posunie posúvač (scroll bar) o jeden riadok nižšie / vyššie
 • ScrollLineBottom, ScrollLineCenter, ScrollLineTop - posunie posúvač tak, aby riadok na ktorom je kurzor bol na spodu / stredu / vrchu obrazovky.

Po zavolaní ScrollLineTop:

 • TabifySelectedLines, UntabifySelectedLines - Zmení medzery za tabulátormi a naopak.
 • LineCut - odoberie riadok s umiestneným kurzorom a vloží ho do schránky
 • LineDelete - vymaže riadok s umiestneným kurzorom
 • DeleteBlankLines - vo vybranej oblasti odstráni prázdne riadky
 • LineOpenAbove, LineOpenBelow - vloží nový riadok pred / za riadok s umiestneným kurzorom a na novo vzniknutý riadok umiestni kurzor
 • IncreaseLineIndent, DecreaseLineIndent - zvýši / zníži odsadenie riadku o jeden tabulátor
 • LineTranspose - prakticky len prehodí vybraný riadok s riadok o jeden nižšie
 • LineStartAfterIndentationPrev, LineStartAfterIndentationNext - presunie kurzor za odsadenie předchozícho / nasledujúceho riadku

Po zavolaní LineStartAfterIndentationPrev:

Blokový výber

Pre ďalšie funkcie je dobré vedieť, čo je to blokový (niekedy označované stĺpcový) výber a ako sa robí. Ide o to, že niekedy potrebujeme vybrať oblasť vnútri riadkov. Vezmeme si príklad tohto textu:

+----+---------------+------------+
| ID | IP      | DATE    |
+----+---------------+------------+
| 1 | 192.168.0.15 | 2015-02-05 |
| 2 | 192.168.0.200 | 2010-03-15 |
| 3 | 192.168.0.10 | 2009-09-09 |
+----+---------------+------------+

Takýto formát je výstupom rôznych exportov, atď. Potrebujeme z neho len stĺpec IP. Za normálnych okolností by sme museli okolité stĺpca odmazať. So znalosťou vyhľadávacích a nahradzovacia nástrojov by to síce nebol až zas taký problém, ale bolo by to zbytočne pracné. Preto existuje blokový výber, ktorý funguje pri pridržaní klávesu Alt a vďaka nemu si môžeme vybrať ľubovoľnú, štvorcovú oblasť v dokumente.

Okrem možnosti Alt + myš Visual Studio ešte obsahuje funkcie pre tento výber:

 • LineUpExtendColumn, LineDownExtendColumn - posunie blokový výber o riadok vyššie / ktorej
 • LineStartExtendColumn, LineEndExtendColumn - posunie blokový výber k začiatku / konci riadku
 • LineFirstColumn - posunie kurzor na prvý stĺpca riadku (začiatok riadka)
 • LineFirstColumnExtend - vyberie oblasť od kurzora na prvý stĺpec riadku
 • MoveSelectedLinesUp, MoveSelectedLinesDown - posunie vybrané riadky hore / dole

Funkcia začínajúce na Emacs a Brief preberajú funkcie editorov Emacs a Brief, ktorými sa nebudeme zaoberať

Nastavovanie klávesových skratiek

Keď máte vybrané funkcie, ktoré vám prídu zaujímavé, a chcete ich využívať, je dobré si k nim nastaviť klávesovú skratku. Keď si ich označíte v spodnej časti funkcií, zvýrazní sa políčko, kde sú vypísané všetky klávesové skratky. K jednej funkciu totiž môžete mať priradených viac klávesových skratiek. Pokiaľ chcete nejakú odobrať, vyberiete ju a stlačíte Remove.

Ak chcete pridať klávesovú skratku, kliknete do políčka "Press shortcut keys" a stlačíte klávesu alebo klávesovú kombináciu. Vľavo od políčka potom ešte musíte vybrať kontext, kde bude tlačidlo funkčné, najčastejšie sa jedná buď o okna (napr. Solution Explorer) a editor kódu (Text Editor).

Po priradení sa zvýrazní ešte tretie políčko, kde je vypísané, kde všade je klávesa použitá, aby nedošlo ku kolíziám (jedna klávesová skratka použitá u viac funkcií).

Nastavte si klávesové skratky podľa ľubovôle, všetko vyskúšajte a tešte sa na budúci lekciu, Visual Studio - Snippet , kde v hlavnej úlohe budú pôsobiť Snippet. Do komentárov pod článkom môžete napísať, o ktorých funkciách ste nevedeli, ktoré vám prídu užitočné, totálne zbytočné a aké (chytré, aby sa lepšie zapamätali) klávesové skratky ste si k nim nastavili.


 

Predchádzajúci článok
Visual Studio - Navigácia v súboroch
Všetky články v sekcii
Visual Studio
Článok pre vás napísal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Ako sa ti páči článok?
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (1)

 

 

Komentáre

Avatar
Jan Sála
Redaktor
Avatar
Jan Sála:23.5.2015 11:13

Já osobně jako pomocníka k programování používám Resharper, pro studenty je zdarma a pro takové nezkušené programátory jako jsem já se hodí.

Odpovedať
23.5.2015 11:13
Když nevím co s tím, tak je chyba v compileru.
Avatar
Tomáš Doležal:29.5.2017 0:55

Nainstaloval jsem si VS Community 2017 a učím se na něm podle tohohle článku. Nicméně IntelliSense mi nezobrazuje celou nápovědu k danému prvku (Viz obrázek). Čím by to mohlo být? Díky. :-)

 
Odpovedať
29.5.2017 0:55
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovedá na Tomáš Doležal
David Čápka:29.5.2017 10:12

Ono chvilku trvá, než začne napovídat, pokud jsi ho teď spustil, tak by se to mělo za chvíli objevit.

Odpovedať
29.5.2017 10:12
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Tento výukový obsah pomáhajú rozvíjať nasledujúce firmy, ktoré možno hľadajú práve teba!
Avatar
jersei
Člen
Avatar
Odpovedá na Tomáš Doležal
jersei:23.6.2017 14:55

Co mas pocit, ze se ti nezobrazuje? Na obrazku intellisense napovida...

 
Odpovedať
23.6.2017 14:55
Avatar
petrekov
Člen
Avatar
petrekov:15. septembra 11:49

Pěkná série článku na seznámení s VS :). Jen ke zkratkám, mluvíš o kopírování a tak bych možná dodal zkratku ctrl + d (klon řádku pokud není nic označeno, či označeného bloku) podle mě opravdu šikovná a používám ji dnes a denně namísto ctrl +c a ctrl + v .

Odpovedať
15. septembra 11:49
Dělej vše jak nejlépe umíš, abys byl sám se sebou spokojenej
Robíme čo je v našich silách, aby bola tunajšia diskusia čo najkvalitnejšia. Preto do nej tiež môžu prispievať len registrovaní členovia. Pre zapojenie sa do diskusie sa zaloguj. Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa, je to zadarmo.

Zobrazené 5 správy z 5.