Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

CMDB, Discovery a Enterprise Architecture

V tomto článku sa pozrieme na otázky riešené pri výbere systému Discovery a výhody prepojenia Konfiguračnej databázy CMDB, automatického Discovery zariadenia a softvér a modelovanie Enterprise Architektúry. Prepojením získame výhody v znovupoužiteľnosti už získaných dát, online prepojení a aktuálnosti dát. To všetko na jednej platforme.

Konfiguračná databáza CMDB

V Konfiguračnej databáze udržujeme všetky zásadné informácie o konfiguračných položkách nášho informačného systému vrátane ich vzájomných vzťahov. Ide napr. o servery, aplikácie, databázy, rozhrania aplikácií a výmeny dát. Nad týmito dátami potom môžeme vytvárať nástroje a aplikácie, ktoré podporujú procesy, v ktorých s týmito dátami pracujeme…riadenie projektov a zmien, riadenie incidentov, prácu s katalógovými požiadavkami, sledovanie úloh, riadenie znalostí a dokumentácia. Všetky tieto procesy majú spoločné to, že sa týkajú nejakých konfiguračných položiek.

Discovery

Discovery rieši otázku, ako konfiguračné položky do databázy dostať a ako ju udržiavať aktuálne. Odpoveď závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je typ konfiguračnej položky. V prípade hardvéru, inštalovaného softvéru alebo databáz môžeme dáta vyčítať automaticky. Je možné pripojiť sa na server a vyčítať inštalovaný softvér alebo databázy nachádzajúce sa na databázovom serveri. Potrebujeme preto oprávnenie pre účet, pod ktorým beží softvér vykonávajúci takýto sken, zodpovedajúce prestupy medzi segmentmi siete, ktoré skenujeme a segmentom, z ktorého sa pýtame, av závislosti na zvolenej technológii aj ďalšie požiadavky.

V niektorých typoch konfiguračných položiek však tento prístup nie je možný. Napríklad prehľad aplikácií, ktoré nám podporujú business procesy, nezískame skenom softvéru na všetkých serveroch. Príkladom sú rôzne webové aplikácie, časti intranetu alebo konkrétne súbory MS Excel a pod., ktoré považujeme za nástroje používané v našich procesoch.

Ani prehľad výmen dát medzi aplikáciami a ich rozhranie nebudeme schopní získať automaticky. Monitoring sieťovej prevádzky nám síce môže odhaliť nové skutočnosti o komunikácii medzi servermi, ale bude to opäť skôr vodítko na vytvorenie vlastného prehľadu zásadných výmen dát medzi systémami. Prehľad podnikových procesov je potom typickým príkladom typu konfiguračných položiek, ktoré nám žiadny sken nemôže poskytnúť. Ak sa teda obmedzíme na konfiguračné položky, ktoré je možné automaticky vyčítať, mali by sme sa zamyslieť, či ich získavať pomocou špecializovaného nástroja Discovery alebo inak. V mnohých prípadoch je najlepšie vypĺňať dáta ručne a neriešiť ich zvláštnym systémom, ktorý tiež vyžaduje údržbu, inštaláciu a riešenie problémov, ku ktorým pri každom systéme dochádza. Pokiaľ teda kupujete dvakrát do roka nový hardvér do serverovne a vyraďujete staré servery, môže byť najjednoduchšie túto zmenu zadať do CMDB ručne.

Iná situácia bude pri položkách ako účty a skupiny Active Directory, certifikáty na serveroch, disky serverov, role, služby a funkcie serverov a pod. Tu ide o položky, ktoré systémy Konfiguračné databázy štandardne ponúkajú sami o sebe (napríklad ObjectGears infraštruktúrne funkcie). Na ich vyčítanie teda nepotrebujete zvláštne riešenie Discovery nástroja.

Kde teda využijeme Discovery nástroj?

Príkladom takejto situácie môže byť organizácia prevádzkujúca rozsiahlejšiu infraštruktúru obsahujúcu aj zvláštne zariadenia ako napríklad kamerové systémy, rôzne čidlá a pod. Discovery tu poskytuje dve kľúčové schopnosti. Vďaka zameraniu na pravidelnú aktualizáciu zohľadnenia všetkých nových hardvéru a softvéru dokáže identifikovať širokú škálu prvkov. Ďalej riešia praktické otázky pri fungovaní s mnohými účtami a heslami k rôznym častiam systémov (segmenty siete, organizačné jednotky v Active Directory). To sú pomerne špecializované oblasti, na ktoré sa systémy konfiguračných databáz typicky nesústredia, pretože je pre nich dôležitejší rozvoj iných oblastí a schopností a Discovery je lepšie nechať na schopných partneroch riešiacich tieto oblasti. Nikto nemôže byť najlepší vo všetkom az pohľadu dodávateľa Konfiguračnej databázy i zákazníka je vhodné nechať otázku voľby konkrétneho Discovery riešenia otvorenú a voliť najvhodnejšie použité Discovery riešenia podľa špecifických potrieb.

Príklad dát zozbieraných Discovery nástrojom JDisc.

Zariadenie nájdené systémom JDisc

Migrácia dát z Discovery do Systému ObjectGears

Systém ObjectGears má skvelé možnosti rozšírenia o rôzne integrácie na programy tretích strán. V skripte nižšie je ukážka, ako sa jednoducho opýtať na dáta a uložiť ich do ObjectGears. Máte pod kontrolou dotaz a hlavne následné spracovanie dát, kde môžete dáta ešte filtrovať alebo ďalej inak spracovať:
var jd = OG.Module['og_jdisc'].CreateJDisc('https://localhost/graphql');
var j = 'your_account';
var h = 'your_password';
jd.Login(j, h);

var query = '{"query":"{ devices{ findAll{ name id} } }","variables":null}';
var devices = jd.GetData(query, 'data.devices.findAll');

//odhlaseni z JDisc
jd.LogOut();

if (devices != null)
{
 var cl = OGModel.ClassDefs['devices'];
 var colId = cl.Columns['order'];   //id zaznamu
 var colName = cl.Columns['name'];  //nazev
 var colDate = cl.Columns['datetime']; //datum aktualizace

 //smazat priznak aktualizace
 var sql = OG.TextUtils.Format('update {0} set {1} = null', cl.DBTableName, colDate.DBColumnName);
 OG.Sql.RunSql(sql);

 //merge dat
 sql = OG.TextUtils.Format(
   'MERGE {0} AS target ' +
   'USING (SELECT @id, @name) AS source (id, name) ' +
   'ON target.{2} = source.id ' +
   'WHEN MATCHED THEN ' +
   ' UPDATE SET target.{3} = source.name, {1} = getdate() ' +
   'WHEN NOT MATCHED THEN ' +
   ' INSERT({2}, {3}, {1}, created, creator, CreatedDataSourceId) VALUES(source.id, source.name, getdate(), getdate(), @user, 8);',
    cl.DBTableName, colDate.DBColumnName, colId.DBColumnName, colName.DBColumnName);

 var d2 = devices.ToList();
 for( var i = 0; i < d2.Count; ++i)
 {
  var d = d2[i];

  var pars = OG.Sql.CreateParameterList();
  pars.AddInt('id', d['id']);
  pars.AddNvarchar('name', d['name']);
  pars.AddNvarchar('user', OG.Person.GetLoginPerson().Account);

  OG.Sql.RunSql(null, sql, pars);
 }
}
else
{
 OGForm.SetInfo('Data nenalezena.');
}

Dáta načítané z Discovery nástroja v Konfiguračnej databáze ObjectGears

Dáta načítané z Discovery nástroja v Konfiguračnej databáze ObjectGears

Enterprise Architect

Údaje o konfiguračných položkách môžete z konfiguračnej databázy prenášať ďalej do ďalších nástrojov. Príkladom môže byť nástroj na modelovanie IT architektúry a podnikových procesov ako je Sparx Enterprise Architect. Dáta o konfiguračných položkách využijete v technologickej vrstve Archimate schém alebo pri jednoduchom mapovaní aplikácií a procesov, ktoré podporujú. Podobne môžete prenášať dáta zhotovené v nástroji pre modelovanie Enterprise Architektúry späť do konfiguračnej databázy CMDB. Procesy a aktivity namodelované napr. v Enterprise Architect budú cennými informáciami aj rade procesov podporovaných Konfiguračnou databázou. Môže ísť napríklad o Business Impact Analýzu hodnotiacu kritickosť podnikových procesov, resp. finančné a nefinančné straty pri nedostupnosti procesov a garantovanú dostupnosť aplikácií, ktorá súvisí s infraštruktúrou i personálnym zabezpečením daných systémov.

Príklad dát v repository Enterprise Architect, ktoré opäť môžete jednoducho prenášať medzi Konfiguračnou databázou a nástrojom pre modelovanie Enterprise architektúry.

V EA reposotory

Pre obojsmerný prenos dát medzi systémom Objectgears a Enterprise Architectom je možné použiť podobne jednoduchý skript ako v príklade vyššie.

Výhody Systému ObjectGears

Systém ObjectGears je navrhnutý univerzálne, aby umožňoval jednoducho a rýchlo vytvárať potrebné dátové štruktúry (tabuľky a stĺpce) s riadeným prístupom (pomocou rolí) a tieto dátové štruktúry potom používať v najrôznejších webpartoch/wid­getoch. V súvislosti s tým umožňuje rýchlo vytvoriť vlastný modul na prístup do aplikácií tretích strán a pomocou javascriptov ho ovládať.

 

Všetky články v sekcii
Konfiguračnej databázy (CMDB)
Článok pre vás napísal Pavel Carvan
Avatar
Užívateľské hodnotenie:
Ešte nikto nehodnotil, buď prvý!
Aktivity